starko

16 tekstów – auto­rem jest star­ko.

Nie py­taj, co ro­bisz na tym świecie, tyl­ko co masz do zrobienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 września 2014, 10:24

W dzi­siej­szym świecie z końcem miłości masz do czy­nienia wte­dy, kiedy co chwilę spoglądasz na ek­ran te­lefo­nu i cze­kasz na wiado­mość, która nig­dy nie nadejdzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 stycznia 2014, 13:10

Przed za­kocha­niem ludzie po­win­ni się kon­su­lot­wać z le­karzem lub far­ma­ceutą. Ktoś po­winien ich uświado­mić, że prędzej czy później będą cierpieć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 listopada 2013, 15:37

Dużym błędem jest za­kochać się w naj­lep­szym przy­jacielu. Kiedy miłość się kończy, przy­jaciela też tracisz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2013, 15:39

Ja­kie to smut­ne, że tak łat­wo przychodzi nam niena­wiść do ludzi, których kiedyś kochaliśmy... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 lipca 2013, 11:13

I choć ser­ce krzyczy, us­ta mil­czą.........bo tak trzeba. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lipca 2013, 12:43

Naj­bar­dziej bolą ra­ny za­dane przez ludzi, za których od­da­libyśmy życie... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 lipca 2013, 14:22

Jeśli sa­memu nie pot­ra­fisz być szczęśli­wym, nikt i nic nie jest w sta­nie cię uszczęśliwić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 czerwca 2013, 17:30

Naj­bar­dziej bolą ra­ny za­dane przez ludzi, których kochamy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 maja 2013, 13:38

Is­tnieją słowa niewy­powie­dziane, które ra­nią bar­dziej niż najgłośniej­szy krzyk. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 kwietnia 2013, 10:20

starko

starko

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 września 2014, 10:36kaesi sko­men­to­wał tek­st Nie py­taj, co ro­bisz [...]

27 września 2014, 10:24starko do­dał no­wy tek­st Nie py­taj, co ro­bisz [...]